Regulamin Sklepu Internetowego „LAN-SERWIS"

 

Sklep internetowy „LAN-SERWIS“ znajduje się pod adresem: LAN SERWIS.PL. Prowadzi go Dawid Ożóg, ul. Piekarska 3, 37-100 Łańcut. Jest on wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. NIP: 8151636042, REGON: 361046732.

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Znaczenie poszczególnych pojęć, które zostały zastosowane w Regulaminie:

1.1. Informacja handlowa – w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z późn.zm.).

1.2. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym LAN-SERWIS w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)).

1.4. Konto Klienta - Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług drogą elektroniczną, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

1.5. Formularz Rejestracyjny - stanowi element Strony Sprzedawcy. Dalej nazywany elektronicznym, przy jego pomocy Klient może dokonać Rejestracji Konta Klienta.

1.6. Formularz Zamówienia – stanowi element Strony Sprzedawcy. Dalej nazywany elektronicznym, przy jego pomocy Klient może dokonać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

1.7. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego LAN- SERWIS, w szczególności dokonująca zakupów.

1.8. Hasło – ciąg znaków potrzebny, by dokonać autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, niezbędny do procesu Rejestracji.

1.9. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach serwisu podczas tworzenia konta przez Klienta

1.10. Regulamin – prawa i obowiązki oraz określenie zasad dokonywania sprzedaży przez Sprzedawcę, oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu.

1.11. Rejestracja – jednorazowo założona przez Klienta "Konta Klienta" za pośrednictwem podstrony Strony o tytule „Zaloguj się”. Dokonuje się jej za pomocą Formularza Rejestracyjnego.

1.12. Sklep internetowy – prowadzony pod nazwą LAN-SERWIS umożliwia Klientom zawieranie umów sprzedaży Produktów.

1.13. Produkt – ruchoma rzecz, która jest przedmiotem Umowy sprzedaży.

1.14. Treść cyfrowa – dane dostarczane w postaci cyfrowej.

1.15. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego. Dokonuje tego w taki sposób, by umożliwić dostęp do tych informacji w przyszłości przez odpowiedni czas.

1.16. Umowa sprzedaży – zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

1.17. Umowa zawarta na odległość – zawarta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość.

1.18. Usługodawca lub Sprzedawca - Dawid Ożóg. Jest on wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi Minister Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. NIP: 8151636042, REGON: 361046732.

1.19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży Produktu na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj, liczbę sztuk, sposób dostawy, sposób płatności, dane Klienta niezbędne do realizacji zamówienia, informację o chęci otrzymania faktury VAT, i inne uwagi Klienta.

2. Klienci niezależnie od dokonania Rejestracji mają możliwość składania Zamówień za pośrednictwem strony sklepu.

3. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają należności publicznoprawne, w tym podatek VAT, cła. (ceny brutto). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.

4. Według postanowień Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania go.

5. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy następujące usługi: składanie Zamówień Produktów, zawieranie Umów sprzedaży Produktów na odległość, udzielanie informacji o Produktach.

6. Regulamin wyznacza zasady korzystania ze Sklepu, również zawieranie umów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

8. Informacje o Produktach podane w Sklepie stanowią podstawę do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

9. Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. potwierdza świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10.  Sprzedawca nie jest producentem Produktów. 

11. Od momentu zawarcia Umowy, Ceny Produktów podawane na Stronie Sprzedawcy mają charakter wiążący.

12. Sprzedawca realizuje Umowy Sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie krajów Unii Europejskiej.

13. Sprzedawca w wykonaniu Umowy sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.II. Zasady, według których korzystasz ze sklepu internetowego

1. Z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta Formularza Rejestracyjnego zostaje zawarta Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,

lub każdorazowo z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta za pomocą formularza zamówienie. Umowa zawierana jest zawsze na czas nieokreślony.

2. Korzystanie ze Strony Sprzedawcy musi być zgodne z prawem.

3. Usługodawca w ramach Sklepu zobowiązuje się do świadczenia usługi nieodpłatnego zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem strony w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Usługodawca lub Klient ma możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn. Jednak musi zachować 10-dniowy termin wypowiedzenia ze skutkiem na przyszłość. Dokonuje się ono poprzez przesłanie oświadczenia wypowiedzenia umowy za pomocą e-maila lub listu. Postanowienia tego ustępu nie ograniczają uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy – na zasadach wskazanych w punkcie IV Regulaminu.

5. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez akceptację i wypełnienie odpowiednich rubryk Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Sprzedawcy.

6. W przypadku naruszenia praw Klienta jest on zobowiązany do powiadomienia o tym Usługodawcę.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami.

8. Zakaz podawania przez Klienta w procesie Rejestracji lub składania Zamówienia fałszywych danych, fałszywych Zamówień.

9. Sprzedawca/Usługodawca ma prawo wstrzymać dostęp do Sklepu Klientowi, który korzysta ze Sklepu do celów niezgodnych z przeznaczeniem.

III. Zasady zamawiania i sprzedaży

 

1. Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony sprzedawcy z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w takim przypadku Klient zostanie poinformowany o jego anulowaniu. Prawem Klienta jest zawarcie Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem strony sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie (poniedziałek-piątek) po godz. 14.00, w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższym dniu roboczym (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. By zawrzeć Umowę sprzedaży należy wejście na Stronę Sprzedawcy i dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie. Przed złożeniem Zamówienia, Klientowi pokaże się podsumowanie Zamówienia. Umowa sprzedaży jest zawarta z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia i przesyła na adres e-mail Klienta podany w formularzu.

4. Klient posiadający Konto Klienta w Sklepie może sprawdzać przebieg realizacji Zamówienia i otrzymywać drogą mailową na bieżąco informacje od Sprzedawcy o przebiegu realizacji Zamówienia.

5. Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Zamówienia może skutkować brakiem możliwości realizacji Zamówienia.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

7. Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub faktury VAT. W celu otrzymania faktury VAT koniecznym jest zaznaczenie takiej opcji w Zamówieniu, chyba że obowiązek wystawienia faktury wynika z obowiązujących przepisów prawa.

8. Metody płatności. Klient może dokonać Zamówienia, wybierając najbardziej odpowiadającą formę płatności. Zapłata za produkt może być dokonana:

 • - Przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na Stronie Sprzedawcy w podstronie o nazwie „Płatności” (w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Strony Sklepu rachunek bankowy podany jest dodatkowo w podsumowaniu Zamówienia oraz w wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta);

 • - Tzw. ,,szybkim przelewem” za pośrednictwem serwisu www.dotpay.pl z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków- Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

9. Od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, termin płatności wynosi 7 dni, w przypadku braku zapłaty zamówienia zostanie anulowane

10. Sprzedawca przewiduje możliwość zapłaty w formię kredytu kupieckiego, ale tylko w przypadku klientów niebędących Konsumentami i przy indywidualnej negocjacji i uzgodnieniach.

11. Dostawa zamówionych produktów. Produkt wysyłany jest przez sprzedawcę na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub inny adres podany w przy zamówieniu przez klienta.   

 • - Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich. W przypadku chęci skorzystania z innej opcji wysyłki proszę skontaktować się drogą mailową ze Sprzedawcą przed złożeniem Zamówienia.

 • - Towary w przypadku dostępności na magazynie, wysyłane są maksymalnie do 72 godzin od dnia zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez firmę przyjmującą płatność, o ile Klient nie zażyczy sobie późniejszego terminu wysyłki.

 • - Koszt dostarczenia zamówionego Produktu jest podawany na Stronie Sprzedawcy, przy wyborze sposobu dostawy oraz podczas podsumowania Zamówienia.

12. Termin dostawy zamówionych produktów

 • - Kurier - od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od momentu wysłania Produktu.

 • - Podczas odbioru przesyłki Klient ma prawo otworzyć ją i sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony przy doręczycielu przesyłki. W przypadku uszkodzenia Produktu Klient ma prawo sporządzić protokół uszkodzeń razem z doręczycielem przesyłki oraz ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki. Klient tym samym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zajściu. Pomoże to w szybszym rozpoczęciu procesu reklamacji i wysyłki nowego Produktu.

13. Przeniesienie własności Produktu na Klienta następuje w momencie odbioru Produktu.IV. 
Odstąpienie od zawartej umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, jak również Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, bez podania przyczyny, ale musi złożyć odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy: Dawid Ożóg, ul. Piekarska 3, 37-100 Łańcut - w terminie 14 dni (czternastu dni).

2. Uprawnienie to może zostać zrealizowane przez Konsumenta po złożeniu oświadczenia w sposób, który umożliwi zapoznanie się z nim przez Sprzedawcę/Usługodawcę np. drogą pisemną na wyżej podany adres lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@lan-serwis.pl.

3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest w przypadku:

4.1.  Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które są dostarczane osobno – od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Produktu objętego Umową sprzedaży;

4.2. Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach  od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części;

4.3. Umowy sprzedaży, przez którą następuje wydanie Produktu Klientowi - od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

5. Skutki odstąpienia od umowy:

5.1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni (czternastu) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca/Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął ofertę Konsumenta zawarcia umowy - oferta przestaje być wiążąca.

5.3. Konsument zwraca Produkt Sprzedawcy jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 7 dni (siedmiu) od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać zapakowany tak, aby zapewnić brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Produkt powinien być umieszczony w oryginalnym opakowaniu i zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem, akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp.) - na adres Sprzedawcy Dawid Ożóg, ul. Piekarska 3, 37- 100 Łańcut.

5.4.  Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że Sprzedawca zgodził się na ich poniesienie.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonowania.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, tj. w odniesieniu do umów

7.1 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, albo mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.2 W której cena albo wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogłyby wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.3 W której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał;

7.4 W celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.5 Świadczenie usług, jeśli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.6 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.7 W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, jakie po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi;

7.8 Dostarczanie treści cyfrowych, jakie nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.9 Zawartej na drodze aukcji publicznej;

7.10 W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.V. 
Okres gwarancji

1. Postanowienia powyższe nie mają na celu wyłączanie i ograniczania uprawnień Klienta, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności uprawnień wobec Sprzedawcy z tytułu wad Produktu.

2. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.

3. Jeśli gwarancja udzielona przez producenta realizowana jest w jego punktach serwisowych, Sprzedawca może pośredniczyć w realizacji naprawy gwarancyjnej. Należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą mailową.

4. Klient otrzymuje wraz z Produktem dokumenty gwarancyjne, wystawione przez gwaranta.

5. Klient może korzystać w szczególności z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi sprzedaży, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.VI. 
Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacja ma być wniesiona w taki sposób, który zapewni dostarczenie do Sprzedawcy. Oświadczenie woli o złożeniu reklamacji w formie pisemnej, w tym również za wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2. Sprzedawca zgodnie z zasadami i przepisami Kodeksu cywilnego odpowiada wobec Klienta za wady Produktu.

3. Klient ma prawo złożyć reklamację do Sprzedawcy w związku z nienależytym lub niewykonanym zleceniem, według zasad określonych w obowiązkowych przepisach. Reklamacja powinna zawierać:

 • - Imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail Klienta.
 • - Datę i numer Zamówienia.
 • - Określenie przedmiotu reklamacji, jego cech, usługi i kwoty jaka została zapłacona przez Klienta.
 • - Przyczyny, okoliczności uzasadniające reklamację, datę stwierdzenia wady.
 • - Żądania Klienta, którego się domaga w związku z reklamacją.
 • - Datę i podpis Klienta (jeśli jest składana w formie pisemnej).

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć niezwłocznie reklamację. Nie później niż 14 dni (czternaście) od dnia jej złożenia przekaże Konsumentowi informację czy ją uznaje.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji i wysyłki reklamowanego Produktu: Dawid Ożóg, ul. Piekarska 3, 37- 100 Łańcut lub na adres e-mail: poczta@lan-serwis.pl

6. Jeśli Klient chce odesłać Produkt w celu jego zbadania, domaga się wymiany lub jego naprawy, przesyła go na koszt Klienta. Chyba że z uwagi na rodzaj Produktu dostarczenie go byłoby nadmiernie utrudnione, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.VII. 
Polubowne rozstrzyganie sporów z konsumentami
 

1. Klient ma prawo poza sądownie rozpatrywać reklamację i dochodzić roszczeń. Dotyczy to sytuacji, kiedy wynik procedury reklamacyjnej przeprowadzonej przez Sprzedawcę jest dla Klienta niezadowalający.

2. Sprzedawca realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) zamieszcza łącze elektroniczne do platformy ODR (platforma ODR służy do rozpatrywania sporów wynikających z krajowych lub transgranicznych umów zawieranych przez Internet): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfmevent=main.home.sh ow&lng=PLVIII. 
Informacje dla klientów

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu „cookie” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta w celu usprawnienia zawierania Umów sprzedaży i korzystania ze Sklepu tj.: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dostosowania Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk przeglądania Strony Sprzedawcy.

2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na Stronie Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sprzedawcy, znak towarowy Sprzedawcy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochroni prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

3. Do korzystania ze Sklepu wymagany jest komputer z dostępem do sieci internetowej, przeglądarka internetowa oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna, przy czym do przeglądania asortymentu sklepu wymaga się spełnienia minimalnych standardów technicznych sprzętu i oprogramowania, w szczególności niezbędne są:

 • - Przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet EXplorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 14 lub Opera 12 lub Safari 5 lub nowszych, z włączną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”

 • - Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,

 • - Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s

 • - Oprogramowanie do otwierania plików PDF, np. Adobe AcrobatReader – w razie potrzeby otworzenia pliku zawierającego fakturę elektroniczną.IX. 
Dane osobowe

1. Sprzedawca Dawid Ożóg prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LAN-SERWIS z siedzibą w Łańcucie przy ul. Piekarskiej 3, NIP: 8151636042 , REGON 361046732, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), działając na podstawie art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuje, że:

1.1 Jest administratorem danych osobowych Klienta

1.2 Rozporządzenia, przetwarza dane osobowe Klienta w celu wykonania i realizacji Zamówienia, obsługi Konta Klienta. A także udzielania informacji o  Produktach w zakresie niezbędnym do wykonania umowy - art. 6 ust.1 lit. b).  rozporządzenia, badania poziomu satysfakcji Klienta i ustalania poziomu jakości obsługi i zadowolenia Klienta ze świadczonych usług będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia, oferowania Klientom usług w ramach marketingu bezpośredniego usług Usługodawcy będącego realizacją uzasadnionego interesu Usługodawcy - art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia a także przekazywania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego  usług na podstawie zgody osoby, której dane są przetwarzane - art. 6 ust.1 lit.

1.3 Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do zaufanych partnerów Usługodawcy, którzy uczestniczą w obsłudze wykonania usług przez Usługodawcę, takich jak firmy kurierskie będące doręczycielami Produktów, producenci Produktów w zakresie niezbędnym do obsługi roszczeń gwarancyjnych, podmioty świadczące usługi księgowe, administratorzy i serwisanci systemów lub programów marketingowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, z których korzysta Usługodawca, a także administratorzy i serwisanci serwerów hostingowych, na których są przechowywane dane.

1.4 Dane mogą być przekazane do organów uprawnionych, jak również w razie takiej konieczności podmiotom zajmującym się dochodzeniem należności powstałych z powodu niepłacenia należności przez Klienta, przy zachowaniu odpowiedniego stopnia ochrony na zasadach określonych w Rozporządzeniu i wskazanych na stronie: lan-serwis.pl.

2. Na zasadzie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Sprzedawca jako administrator danych wypełniając obowiązek zapewnienia rzetelności i przejrzystości  przetwarzania informuje co następuje: 1) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane obejmuje okres korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów sprzedaży, okres wykonania zobowiązań przewidzianych prawem takich jak rękojmia lub obsługa gwarancji udzielonych przez producentów Produktów oraz okres wyznaczony przepisami prawa, w tym prawa podatkowego i prawa o rachunkowości. W zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego usług dane będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu lub odpowiednio cofnięcia zgody; 2) Klientowi przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy jako administratora dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, a także prawo do przenoszenia danych. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 3) podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie określonym w Formularzu Zamówienia jako dane wymagane jest wymogiem umownym złożenia Zamówienia i zawarcia skutecznej umowy sprzedaży , a w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresie usługi te nie będą mogły być zrealizowane.

3. Sprzedawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Klienta: 1) nazwisko i imię, 2) numer NIP (w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą), 3) adres zamieszkania lub adres do korespondencji, 4) adres poczty elektronicznej, 5) numer telefonu Klienta. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Klienta.

4. Usługodawca przetwarza numer telefonu Klienta w celu realizacji Zamówienia Klienta lub zapewnienia możliwości korzystania przez Klienta ze Sklepu z uwagi na właściwość tych czynności, w tym specyfikę Produktów lub sposób rozliczania Zamówień, które w szczególności wymagają autoryzacji dokonywanych Zamówień mając na uwagę zagrożenia związane z dokonywaniem tych czynności w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu

5. Usługodawca przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzega bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i deklaruje zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych.X. 
Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

3. Regulamin może ulec zmianie, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany, ani z umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu. W przypadku Klientów, którzy dokonali rejestracji oraz dokonali Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia oraz w każdym innym przypadku, w którym Klienta ze Sprzedawcą łączy umowa o charakterze ciągłym będą oni związani zmienionymi postanowieniami Regulaminu a brak wypowiedzenia umowy będzie oznaczał jego akceptację.

4. Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu i dostarczany nieodpłatnie Klientowi, drogą elektroniczną na każde jego żądanie, albo może być pobrany samodzielnie przez Klienta za pośrednictwem Strony Sklepu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz w przypadku Klientów będących Konsumentami - ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.02.2020 r. i ma zastosowanie do umów zawartych począwszy od dnia 20.02.2020 r.

Dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych ze względu na przetwarzanie danych osobowych, swobodnego ich przepływu jak i uchylenia dyrektywy 94/46/WE (skrót RODO). System ten ma na celu wprowadzenie zmian w przetwarzaniu danych osobowych min. w internecie. Wykorzystujemy technologię plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, poprzez dostosowanie serwisu do indywidualnych preferencji oraz w celach statystycznych i reklamowych. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej o plikach cookie oraz sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych możesz przeczytać w polityce prywatności naszego sklepu.

zamknij